معرفی

مشخصات فردی

مریم رضایی

نام - نام خانوادگی : مریم   رضایی

پست الکترونیکی : m_rezaee@azad.ac.ir-m50_rezaee@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشکده غیر انتفاعی اصول دین

سوابق اجرایی

مسئول گروه قرآن و عترت 

مدیر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی  ومهندسی

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه-ماموربه تحصیل

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

مریم رضایی
مریم رضایی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    مربی بورسیه-ماموربه تحصیل
^